Bisschoppenhoflaan 305 | 2100 Deurne
03/326.43.46 | 03/326.42.95

Belangenconflictenbeleid

Info Kantoor

Adviesbureau Alfa nv | Groep Alpha nv
Bisschoppenhoflaan 305 | 2100 Deurne
Tel: 03/326.43.46 of 03/326.42.95 | Fax.: 03/326.44.13
FSMA nummer 13110 | Handelsregister : 0442.726.707

Openingsuren

Maandag: 09.00h – 12.00h | 13.30h – 17.00h
Dinsdag: 09.00h – 12.00h | 13.30h – 17.00h
Woensdagvoormiddag: 09.00h – 12.00h | Namiddag enkel op afspraak
Donderdag: 09.00h – 12.00h | 13.30h – 18.00h
Vrijdag: 09.00h – 12.00h | 13.30h – 16.00h
Op vraag en afspraak komen wij ter plaatse

Groep Alpha nv / Adviesbureau Alfa nv heeft een belangenconflictbeleid uitgewerkt dat de nadelige gevolgen die een belangenconflict voor een klant kan hebben, moet voorkomen.

We streven naar een strikte toepassing van de wettelijke bepalingen daarover en passen de strengste normen toe (die vastgelegd zijn in de gedragsregels MIFID door FSMA) . Er zijn specifieke instructies en procedures uitgewerkt die potentiële belangenconflicten herkennen en beheren (zie procedures)

Belangenconflicten voorkomen:

We omschrijven een belangenconflict als:

 1. een situatie waarin de belangen van Groep Alpha nv onverenigbaar met of tegengesteld aan die van een van zijn klanten kunnen zijn;
 2. een situatie waarin de belangen van een klant of een groep klanten onverenigbaar zijn met die van een andere klant of een andere groep klanten.

Onafhankelijkheid

Alle onze medewerkers moeten zich ervan vergewissen dat ze zich tijdens hun contact met de klanten volledig onafhankelijk opstellen. Onze medewerkers hanteren hiervoor de strenge regels die omschreven zijn in MIFID regels van het FSMA. Er werden maatregelen ingevoerd die elke invloed tegengaan en een onafhankelijke houding garanderen: ongepast optreden ten aanzien van bepaalde activiteiten of diensten tegengaan, de bedrijfspolitiek over geschenken en uitnodigingen respecteren, …

Hoe benaderen wij een belangenconflict:

Wij kiezen een benadering in 2 stappen: eerst de identificatie en daarna de preventie of het beheer van een belangenconflict.

 

a) Belangenconflicten identificeren:

De potentiële gevallen van belangenconflicten werden in kaart gebracht. Wij voorzien vaste scenario’s voor belangenconflicten die door de betrokken beheerders binnen onze onderneming gevolgd moeten worden.

Voorbeelden van belangenconflicten binnen onze onderneming:

 • Producten voorstellen die niet voldoen aan de eisen en vragen van de klant;
 • geschenken en uitnodigingen aanvaarden die de objectiviteit in het gedrang zouden kunnen brengen;
 • belangenconflicten tussen 2 verzekerden bij dezelfde maatschappij en/of tussenpersoon of tussen een verzekerde en de maatschappij en/of de makelaar.
 • Conflicten tussen onderlinge klanten van de tussenpersoon
 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

b) Belangenconflicten voorkomen en beheren

We omschreven diverse categorieën van basismaatregelen die belangenconflicten voor onze klanten moeten voorkomen, beheren en tot een minimum beperken (zie procedures en richtlijnen)

Maatregelen

Organisatorische

Om mogelijke belangenconflicten te voorkomen of te beheren moeten er organisatorische maatregelen genomen worden. Daarvoor werden specifieke regels en procedures uitgewerkt.

Mochten er zich toch belangenconflicten voordoen, dan zullen onze medewerkers nooit een gepersonaliseerde aanbeveling doen. We beperken ons tot een evaluatie van de kennis en de ervaring van de klant.

Verloning

Om de onafhankelijkheid te bewaren kiezen wij bewust voor een verloningspolitiek waarbij de lonen van onze medewerkers en zaakvoerders niet worden aangevuld met variabele bonussen op basis van verkoop van bepaalde producten of de manier van het beheer van de schadedossiers.

Informatie over belangenconflicten

Als een belangenconflict niet vermeden kan worden, wordt de betrokken klant op de hoogte gebracht op een manier waardoor hij met kennis van zaken een beslissing over het verdere verloop van het dossier of de transactie kan nemen (zie procedures)

Aanvullende procedures en richtlijnen

Extra ondersteuning voor de identificatie en het beheer van belangenconflicten is vertaald naar procedures en richtlijnen die in het kader van andere specifieke verplichtingen uitgewerkt werden.

Onderschreven acties inzake behandeling van belangenconflicten :

1) Omschreven dossier overhandigen aan de maatschappij zonder advies van onze onderneming ter zake, met de vraag naar een objectief advies in het omschreven belangenconflict te bezorgen.

2) Dossier wordt behandeld binnen onze onderneming door twee afzonderlijke medewerkers, die elk een objectief evaluatie en advies afleveren, dat besproken kan worden met de betrokkene

3) Onafhankelijk advies kan worden ingewonnen bij een tweede verzekeraar (die niet betrokken is), dat als leidraad gebruikt kan worden. Hierdoor kan nagegaan worden dat de te volgen procedure gevolgd wordt door de betrokken verzekeraar, zodanig er een onafhankelijke controle is van de objectiviteit !

4) Onafhankelijk advies wordt ingewonnen bij een advocaat die het belangenconflict objectief benadert en een gemotiveerd advies bezorgd aan alle betrokken partijen.

Belangenconflicten over onze bemiddelingsactiviteiten worden in een register bijgehouden. Elk jaar evalueert de directie/zaakvoerders dat register om structurele oplossingen te implementeren, opleidingsbehoeften in te schatten en de inventaris van mogelijke belangenconflicten aan te vullen
Klachten over belangenconflicten worden specifiek opgevolgd.

Klachten omtrent onze bemiddelingsactiviteiten kunnen te allen tijde gemeld worden aan de betrokken diensten van het FSMA (http://www.fsma.be) of ombudsman verzekeringen (http://www.ombudsman.as).

Schematische Voorstelling van behandeling belangenconflict:

Opleiding

Alle medewerkers binnen onze onderneming passen de specifieke richtlijnen die zijn opgesteld door FSMA inzake de gedragsregels toe. Specifieke opleidingen en communicatie over het beleid over belangenconflicten en de specifieke regels en procedures die daaruit voortvloeien, worden door alle medewerkers gevolgd en de nodige examens worden afgelegd.

Verantwoordelijkheden

De directie van Groep Alpha gaat na of de systemen, controles en procedures degelijk zijn en potentiële belangenconflicten voorkomen en beheren mogelijk maken.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de verschillende maatschappijen